Python Liste Metotları

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda Python derslerinin bu serisinde onuncu ders olarak Python Liste Metotları konusuna değinmeye çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir yazı olur. İsterseniz hemen başlayalım.

Python Liste Metotları

Python Liste Metotları

Python’da listeler için birçok yerleşik metot mevcuttur. Bu metotlar, listelerde elemanlar ekleme, silme, değiştirme, sıralama, arama ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Aşağıda bazı önemli Python liste metotları türlerinden bazılarının kısa bir açıklaması verilmiştir:

  • append(): Listede yeni bir eleman ekler.
  • extend(): Listede başka bir liste veya iterable objeyi elemanları olarak ekler.
  • insert(): Listede belirli bir indekse yeni bir eleman ekler.
  • remove(): Listeden belirli bir elemanı siler.
  • pop(): Listeden belirli bir indeksteki elemanı siler ve silinen elemanı geri döndürür.
  • clear(): Listedeki tüm elemanları siler.
  • index(): Listede belirli bir elemanın indeksini döndürür.
  • count(): Listede belirli bir elemanın kaç kez tekrar ettiğini döndürür.
  • sort(): Listedeki elemanları sıralar.
  • reverse(): Listedeki elemanları tersine çevirir.

Bu metotlar sadece bazılarıdır ve Python listelerinin tamamı için daha fazla metodlar mevcut. Bu metotları kullanarak listelerinizi daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz ve ihtiyacınız olan verileri daha hızlı ve kolay bir şekilde elde edebilirsiniz.

Append Metodu

Python’da list.append(x) metodu, listede yeni bir eleman eklemek için kullanılır. Bu metodun parametresi olarak eklenecek olan elemanın değerini alır. Bu metod, listede mevcut olan elemanların sonuna yeni bir eleman ekler. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçasında bir liste oluşturuldu ve sonrasında “orange” elemanı eklendi:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits.append("orange")
print(fruits)

Bu kod parçası, [“apple”, “banana”, “cherry”, “orange”] listesini yazdırır.

Not: append metodu, listede sadece tek bir eleman ekler. Eğer birden fazla eleman eklemek istiyorsanız extend metodunu kullanabilirsiniz.

Extend Metodu

Python’da list.extend(iterable) metodu, listede başka bir liste veya iterable objeyi elemanlar olarak eklemek için kullanılır. Bu metodun parametresi olarak eklenecek iterable objeyi alır. Bu metod, listede mevcut olan elemanların sonuna yeni bir liste veya iterable objeyi elemanlar olarak ekler. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçasında bir liste oluşturuldu ve sonrasında [“orange”,”lemon”] listesi eklendi:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits.extend(["orange","lemon"])
print(fruits)

Bu kod parçası, [“apple”, “banana”, “cherry”, “orange”,”lemon”] listesini yazdırır.

Not: extend metodu bir liste dışındaki iterable objeler için de çalışır. Örneğin bir tuple objesi ile de extend metodunu kullanabilirsiniz.

fruits.extend(("watermelon", "grape"))

Bu kod parçası, [“apple”, “banana”, “cherry”, “orange”,”lemon”, “watermelon”, “grape”] listesini yazdırır.

Ayrıca, append metodu ile aynı işlemi gerçekleştirmek için “+” operatorünü kullanabilirsiniz. Örnek:

fruits += ["mango","peach"]

Bu kod parçası, [“apple”, “banana”, “cherry”, “orange”,”lemon”,”mango”,”peach”] listesini yazdırır.

Insert Metodu

Python’da list.insert(i, x) metodu, listede belirli bir indekse yeni bir eleman eklemek için kullanılır. Bu metodun ilk parametresi olarak eklenecek elemanın indeksini, ikinci parametresi olarak eklenecek olan elemanın değerini alır. Bu metod, belirli bir indekse yeni bir eleman ekler ve mevcut elemanların indekslerini günceller. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçasında bir liste oluşturuldu ve sonrasında “orange” elemanı 1. indekse eklendi:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits.insert(1,"orange")
print(fruits)

Bu kod parçası, [“apple”, “orange”, “banana”, “cherry”] listesini yazdırır.

Not: insert metodu, listede belirli bir indekse eleman eklemek için kullanılabilir ancak unutulmaması gereken bir gerçek var ki oda listenin boyutunun büyüdüğüdür. Bu yüzden performans açısından insert metodunu kullanırken dikkatli olmanız gerekir.

Remove Metodu

Python’da list.remove(x) metodu, listeden belirli bir elemanı silmek için kullanılır. Bu metodun parametresi olarak silinecek olan elemanın değerini alır. Bu metod, listede ilk olarak bulunan ve verilen değere eşit olan elemanı siler. Eğer verilen değer listede yoksa bir ValueError hatası oluşur. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçasında bir liste oluşturuldu ve sonrasında “banana” elemanı silindi:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits.remove("banana")
print(fruits)

Bu kod parçası, [“apple”,”cherry”] listesini yazdırır.

Not: remove metodu yalnızca ilk bulunan elemanı siler. Eğer listede aynı değere sahip birden fazla eleman varsa sadece ilki silinir. Eğer belirli bir indeksteki elemanı silmek istiyorsanız pop() metodunu kullanabilirsiniz.

Pop Metodu

Python’da list.pop([i]) metodu, listeden belirli bir indeksteki elemanı silmek için kullanılır. Bu metodun opsiyonel parametresi olarak silinecek olan elemanın indeksini alır. Eğer indeks verilmezse, metod listenin son elemanını siler ve silinen elemanı geri döndürür. Bu metod, belirli bir indeksteki elemanı siler ve mevcut elemanların indekslerini günceller. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçasında bir liste oluşturuldu ve sonrasında 1. indeksteki eleman silindi:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
removed_fruit = fruits.pop(1)
print(fruits)
print(removed_fruit)

Bu kod parçası, [“apple”,”cherry”] listesini yazdırır. removed_fruit değişkeni ise “banana” değerini içerir.

Not: pop() metodu listenin boyutunu azaltır ve silinen elemanı geri döndürür. Bu yüzden silinen elemanı kullanmak istiyorsanız pop() metodunu kullanmalısınız. Eğer sadece silmek istiyorsanız remove() metodunu kullanabilirsiniz.

Clear Metodu

Python’da list.clear() metodu, listedeki tüm elemanları silmek için kullanılır. Bu metod, listedeki tüm elemanları siler ve liste boş hale gelir. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçasında bir liste oluşturuldu ve sonrasında tüm elemanlar silindi:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"] 
fruits.clear() 
print(fruits)

Bu kod parçası, [] listesini yazdırır.

Not: clear metodu listeyi tamamen boş hale getirir ve listedeki tüm elemanları siler. Bu yüzden eğer listedeki elemanları kullanmak istiyorsanız öncelikle bunları bir başka değişkene atmalısınız. Ayrıca, clear metodu sadece listeler için geçerlidir. Eğer başka bir iterable objeyi temizlemek istiyorsanız, bu objeyi yeni bir iterable objesi olarak tanımlamalısınız.

Index Metodu

Python’da list.index(x[, start[, end]]) metodu, listede belirli bir elemanın indeksini bulmak için kullanılır. Bu metodun ilk parametresi olarak aranacak olan elemanın değerini alır. Opsiyonel olarak, start ve end parametreleri ile arama işlemi sadece belirli bir aralıkta yapılabilir. Bu metod, listede ilk olarak bulunan ve verilen değere eşit olan elemanın indeksini döndürür. Eğer verilen değer listede yoksa bir ValueError hatası oluşur. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçasında bir liste oluşturuldu ve sonrasında “banana” elemanının indeksi bulundu:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"] 
index = fruits.index("banana") 
print(index)

Bu kod parçası, 1 indeksini yazdırır.

Not: index metodu yalnızca ilk bulunan elemanın indeksini döndürür. Eğer listede aynı değere sahip birden fazla eleman varsa sadece ilkinin indeksi döndürülür. Bu yüzden eğer birden fazla aynı değere sahip eleman var ise, listede bu elemanların indekslerini bulmak için for döngüsü kullanmalısınız.

Count Metodu

Python’da list.count(x) metodu, listede belirli bir elemanın kaç kez yer aldığını bulmak için kullanılır. Bu metodun parametresi olarak aranacak olan elemanın değerini alır. Bu metod, listede verilen değere eşit olan elemanların sayısını döndürür. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçasında bir liste oluşturuldu ve sonrasında “banana” elemanının kaç kez yer aldığı bulundu:

fruits = ["apple", "banana", "cherry","banana"] 
count = fruits.count("banana") 
print(count)

Bu kod parçası, 2 yazdırır.

Not: count metodu yalnızca listede aradığınız elemanın kaç kez yer aldığını bulmanızı sağlar. Eğer eleman listede yoksa 0 değerini döndürür. Ayrıca, count metodu sadece listeler için geçerlidir. Eğer başka bir iterable objede eleman sayısını bulmak istiyorsanız, for döngüsü kullanmalısınız.

Sort Metodu

Python’da list.sort() metodu, listedeki elemanları sıralamak için kullanılır. Bu metod, listedeki elemanları sıralar ve bu işlemi gerçekleştirirken, varsayılan olarak elemanların karşılaştırılması için < operator kullanılır. Eğer elemanların birbirleriyle karşılaştırılması için farklı bir kriter kullanmak istiyorsanız key ve reverse parametreleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki kod parçasında bir liste oluşturuldu ve sonrasında elemanlar sıralandı:

numbers = [3, 1, 4, 2] 
numbers.sort() 
print(numbers)

Bu kod parçası, [1, 2, 3, 4] listesini yazdırır.

list.sort(key=...) metodu ile elemanları sıralarken belirli bir özelliklerine göre sıralama yapabilirsiniz. Örneğin, bir liste içerisindeki elemanların uzunluğuna göre sıralama yapmak isterseniz key parametresi ile len fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

fruits = ["apple", "banana", "cherry"] 
fruits.sort(key=len) 
print(fruits)

Bu kod parçası, [“apple”, “cherry”,”banana”] listesini yazdırır.

list.sort(reverse=...) metodu ile elemanları sıralarken ters sıralama yapabilirsiniz. Örneğin, bir liste içerisindeki elemanları büyükten küçüğe sıralamak isterseniz reverse parametresi true olarak kullanabilirsiniz

numbers = [1, 2, 3, 4] 
numbers.sort(reverse=True) 
print(numbers)

Bu kod parçası, [4, 3, 2, 1] listesini yazdırır.

Not: sort metodu listedeki elemanları sıralar ve bu işlem geri dönüş değeri olmadan yapılır. Yani, sıralanan liste aynı referans üzerinde değişir. Eğer sıralanmış bir kopyasını almak istiyorsanız sorted() fonksiyonunu kullanmalısınız.

Reverse Metodu

Python’da list.reverse() metodu, listedeki elemanların sıralamasını tersine çevirmek için kullanılır. Bu metod, listedeki elemanları ters sıralar ve bu işlem gerçekleştirirken, varsayılan olarak elemanların karşılaştırılması için < operator kullanılmaz.

Aşağıdaki kod parçasında bir liste oluşturuldu ve sonrasında elemanların sıralaması tersine çevrildi:

numbers = [1, 2, 3, 4] 
numbers.reverse() 
print(numbers)

Bu kod parçası, [4, 3, 2, 1] listesini yazdırır.

Not: reverse metodu sadece listedeki elemanların sıralamasını tersine çevirir. Bu yüzden bu metodu kullanmak yerine [::-1] ile listeyi tersine çevirebilirsiniz. Aynı zamanda reverse metodu geri dönüş değeri olmadan yapılır. Yani, ters sıralanmış liste aynı referans üzerinde değişir. Eğer ters sıralanmış bir kopyasını almak istiyorsanız list() fonksiyonunu kullanmalısınız.


Arkadaşlar bu Python Liste Metotları adlı yazımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı olmuştur.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x